Joonas-koulu, Oriveden steinerpedagoginen erityiskoulu

Ota yhteyttä
Joonas-koulu logo

Joonas-koulu – yksilöllisille oppijoille 

 LYHYT YHTEENVETO JOONAS-KOULUSTA 27.3.2024

 

 Alkuvaiheesta

 

Joonas-koulu on järjestänyt opetusta vuodesta 1994 lukien aloittaen erityisopetusryhmänä. Oriveden kaupunki on kokouksessaan 3.10.1995 §257 hyväksynyt Joonas-koulun, steinerpedagogisen erityiskoulun otettavaksi Oriveden kaupungin koululaitokseen peruskoulua korvaavaksi erityiskouluksi. Oriveden kaupunki koki vaihtoehtoisten koulumuotojen kehittämisen Pirkanmaan alueella tärkeäksi, jotta maakunta voi monipuolisesti palvella erilaisia koulutustarpeita tarvitsevia lapsia ja nuoria. Oriveden kaupunki toivoi, että Tampereen kaupunki suhtautuisi Orivedellä toimivaan Joonas-kouluun ja sen kehittämiseen myönteisesti hyväksymällä Tamperelaisten oppilaiden opiskelun Joonas-koulussa. Tätä asiaa koskeva lausunto toimitettiin kokonaisuudessaan myös Tampereen kaupungille. Tämä Oriveden ehdotus ei toteutunut.

Vuonna 1998 Oriveden kaupunki puoltaa Joonas-koulun opetusluvan myöntämistä. Jatkuva lupien hakeminen vuoteen 2011 kuormitti pientä koulua. Se ei kuitenkaan näkynyt koulun sisäisessä työskentelyssä ja ilmapiirissä. Hyvänä tuloksena näkyi se, että oppilaat kykenivät suorittamaan oppivelvollisuuttaan ja hakeutumaan jatko-opintoihin. Toistaiseksi voimassa olevan opetuksen järjestämisluvan 20 oppilaalle Joonas-koulu sai 10.3.2011. 

 

Syksystä 2023

 

Opetussuunnitelma on kehittyvä asiakirja. Joonas-koulun opetussuunnitelman lähtökohtana on ollut steinerpedagogiikkaan perustuva hoitava kasvatus ja opetus. Syksyllä 2023 Joonas-koulun opetussuunnitelmaan vaadittiin tehtäväksi muutoksia. Tämä muutostyö aloitettiin opetusneuvoksen ohjeiden perusteella 20.12.2023. Määräaikaa tälle työlle ei annettu. 

Joonas-koululle annettiin mahdollisuus antaa Opetushallituksen 14.9.2023 lausuntoon tarpeelliseksi katsomansa selvitys. Joonas-koulu toimitti selvityksen 30.11.2023 (VN/18831/2023-SAAP-10). Selvityksen mukaan Joonas-koulu on saanut Opetushallitukselta neuvontaa paikallisen opetussuunnitelman laatimiseen. Selvityksen mukaan tiedot järjestetään Opetushallituksen sähköisten ePerusteiden mukaisesti sähköiseen muotoon. Selvityksen perusteella opetussuunnitelmaan ei siis välttämättä oltaisi tekemässä sisällöllisiä muutoksia, joita Opetushallituksen lausunnossa 14.9.2023 on edellytetty.

7.2.2024 Steinerkasvatuksen liiton verkkotapaamisessa kävi ilmi, että Opetushallituksessa on oma yhteyshenkilö koskien steinerkouluja ja niiden opetussuunnitelmia. Tämä OPH:n edustaja avasi verkkotapaamisessa steinerkoulujen omiin opetussuunnitelmiin tehtäviä muutoksia ja lisäyksiä, mikä merkitsi sitä, että Joonas-koulun opetussuunnitelmasta jouduttaisiin muodostamaan tavallisen peruskoulun opetussuunnitelma. Paikallisessa opetussuunnitelmassa ei saanut ilmetä Joonas-koulun hoitopedagogista lähestymistapaa. Näin jäisi steinerpedagogisen erityiskoulun perusta pois kasvatus-ja opetustyöstä. Verkkotapaamisessa vahvistui tieto, että opetussuunnitelmien tulee olla valmiina 1.8.2024.

 

Rekisteröidyn yhteisön opetusta koskevan järjestämisluvan peruuttaminen

 

Järjestämisluvan peruuttaminen tuli Joonas-koululle tietona median kautta 1.3.2024. Peruuttamispäätös oli tehty 29.2.2024. Virallisen päätöksen Joonas-koulu sai postitse 11.3.2024.

 

Joonas-koulun toimintatavasta

 

Joonas-koulu on hoitavalla kasvatuksella ja opetuksella mahdollistanut erityisoppilaiden oppivelvollisuuden toteutumisen. Opetushenkilöstöön kohdistuvaa ikärasismia Joonas-koulussa ei hyväksytä. Opetus-ja kasvatustyössä kokemus opettajan työstä on etu. Koko Joonas-koulun olemassaolon ajan koulussa on työskennellyt kokeneita steinerpedagogeja.

 

Joonas-koululla pienenä kouluna on ollut mahdollisuus toteuttaa kokonaisvaltaista ja mahdollisimman yksilöllistä lähestymistapaa. Siinä on koulun erilaisuus. Tälle yksilölliselle lähestymistavalle ei nyt suoda mahdollisuutta toteutua. Mikä huolestuttavinta tänä päivänä on, on se, etteivät oppilaat saa riittävän varhain riittävästi tukea kasvatuksessa ja opetuksessa.  Oppilaspaikkakyselyjen määrä kertoo, että tarvetta tällaisille kouluille on. 

 

Pidennetyn oppivelvollisuuden määre taloudellisena perusteena on riittämätön/virheellinen. Sen perusteella ei voi määritellä annettavan tuen määrää/tarvittavan työn määrää. Sen määrittelee oppilaan todelliset haasteet, jotka saattavat muuttua monellakin tapaa kehityksen myötä. Joonas-koulu on toimintansa aikana ehdottanut useissakin viranomaiskeskusteluissa, että tulisi olla oppilaiden tarvitsemaan tukeen eri tavalla porrastettuja taloudellisen tuen ratkaisuja. 

 

Vastustuksen määrä ja moninaisuus kuluneiden 33 vuoden aikana Joonas-koulun olemassaoloa kohtaan on hämmästyttänyt. Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja tasa-arvo eivät koulua kohtaan ole toteutuneet.

 

Joonas-koulu tulee sulkemaan ovensa 31.7.2024

 

Joonas-koulun, Oriveden steinerpedagogisen kannatusyhdistyksen hallitus

Tutustu Joonas-koulun, Oriveden steinerpedagogisen koulun toimintaperiaatteisiin

Elämyksellistä oppimista

Taiteellinen tekeminen sekä sadut ja kertomukset järjestävät sekä konkretisoivat sitä valtavaa mielikuvitusmaailmaa, mikä jokaisessa lapsessa elää. Joonas-koulussa lapsen annetaankin tutustua eri ilmaisukeinoihin sekä värien, musiikin, liikunnan ja muotojen maailmaan että rikkaaseen kielelliseen ilmaisuun. Näin luodaan pohja myöhemmille kehitysaskelille.
20.1.2021

Taiteellisuus ja tekemällä oppiminen

Joonas-koulussa opetussuunnitelma vastaa kunkin ikäkauden kehitystä. Tieto-, taide- ja taitoaineet nähdään keskenään yhtä merkityksellisinä oppilaan kokonaisvaltaisessa kehityksessä.

20.1.2021