Tekstikehys:

Opetus

Opetuksen, kasvatuksen ja terapiatoiminnan tehtävänä on auttaa oman persoonan monipuolisen kehittämisen, yhteiskuntaan sopeutumisen, ammatinvalinnan ja työelämän kannalta tarpeellisia valmiuksia. Joonas-koulun opetus- ja kasvatustyön päämääränä on huolehtia ja ohjata oppilaan kokonaisvaltaista kehitystä ja monipuolista yleissivistystä.

Joonas-koulu haluaa tarjota oppilailleen paitsi samat kasvua ja kehitystä tukevat oppisisällöt kuin steinerkoulu yleensä, myös hoitopedagogisen kasvatuksen ja erilaisia terapioita sekä kehitystä tukevaa harrastustoimintaa. Kaiken opetuksen ja kasvatuksen tarkoituksena on auttaa lasta kasvamaan mahdollisimman tasapainoiseksi ja yhteiskunnassa toimeentulevaksi         aikuiseksi.

Koko opetuksen lähtökohtana on, että oppiminen palvelee lapsen inhimillistä kasvua kullekin ikäkaudelle ominaisten edellytysten ja tarpeiden mukaisesti. Joonas-koulun päämääränä on myös luoda elinikäinen oppimisen ilo. Tutkivan oppimisen lähtökohdasta pyritään ymmärtämään tutkimisen kohteena olevia tapahtumia, ilmiöitä, sekä ratkaisemaan monimutkaisiakin ongelmia. Tavoitteena on siis se, että oppijat oppivat ottamaan selvää      asioista, kriittisesti tarkastelemaan löytämäänsä tietoa ja ratkaisemaan ongelmia yhteisöllisesti.

Kasvatuksen tavoitteena on luoda edellytys yksilöllisyyden täysipainoiselle toteutumiselle sekä kasvulle yhteiskunnan vastuulliseksi jäseneksi. Yksilöllisyys turvataan antamalla mahdollisuus persoonallisuuden toiminta edellytysten kehittymiselle. Toiminta edellytykset tarkoittavat toimintatarmon ja –kyvyn pohjalla asuvaa tahtoelämää, arvostelukykyä ja kestävää sosiaalisuutta. Tämä luo pohjan tasapainoiseen tunne-elämään ja oleelliset asiat tarvittavan luovan ajattelun kehittymiselle.

Esikoulussa lapselle jätetään paljon aikaa vapaaseen leikkiin, omaan tuottavaan toimintaan, jolloin hän saa kokeilla ja jäljitellä kokemaansa, tuntemaansa, kuulemaansa ja näkemäänsä. Esikoululaisella on tarve osata ja tehdä oikeaa työtä. Tällöin on otollinen ikä opetella esimerkin avulla ja yhdessä tekemällä kaikkia perustaitoja ja arkipäivän askareita, kuten kengän nauhojen sitomista, pukeutumista, siivousta, leipomista, naulaamista jne. Osaamisen ilo synnyttää aina itseluottamusta, sekä elämänvarmuutta. Pääpaino on lapsen motoriikan, sosiaalisten taitojen ja kognitiivisen kehityksen tukemisessa.

 

Elämyksellistä     oppimista

Taiteellinen tekeminen, sadut ja kertomukset järjestävät ja konkretisoivat sitä valtavaa                    mielikuvitusmaailmaa, mikä jokaisessa lapsessa elää. Lapsen annetaankin tutustua eri ilmaisukeinoihin, värien, musiikin, liikunnan,  muotojen maailmaan sekä rikkaaseen kielelliseen  ilmaisuun. Näin luodaan pohja myöhemmille         kehitysaskelille.

Koulukypsä lapsi etsii enemmän tunnepohjaista orientoitumista ympäristöönsä. Tästä syntyy luontainen auktoriteettitarve. Tämä auktoriteetti pohjautuu opettajan ja lapsen väliseen luottamukseen sekä lapsen haluun oppia. Luottamuksen pohjalta rakentaen ja mielikuvitusta apuna käyttäen aloitetaan tarkastella abstraktioita ja luoda järjestelmällistä perustaa tuleville vuosille. Kaikki oppiminen tapahtuu paitsi opettajan luomien mielikuvien myös oppilaan oman tekemisen kautta. Lapset valmistavat työkirjansa itse käyttäen kaikkea sitä, mitä muotoihin ja väreihin tutustumalla ja motoristen taitojen harjoittamisella on opittu. Kaikella harjoittelulla ja opitulla täytyy olla lapsen kannalta mielekästä käyttöä. Näin motivaatio oppimiseen säilyy.

 

Tekstikehys: Taiteellisuus ja tekemällä    oppiminen
Joonas-koulussa opetussuunnitelma on rakennettu vastaamaan kunkin ikäkauden   kehitystä.        Opetussuunnitelmassa tieto-, taide- ja     taitoaineet nähdään yhtä arvokkaina ja  merkityksellisinä oppilaan kokonaisvaltaisen kehityksen kannalta. Tunnekasvatus
Taide- ja taitoaineiden avulla voidaan ilmaista tunteita, avartaa mielikuvitusta ja oppia tulkitsemaan muita ihmisiä, elämää ja luontoa eli lisätä yleistä suvaitsevaisuutta.